Przeskocz menu

Strefa użytkowników 


01.03.2016 r.

Kolejny wkład LfC w rozwój wiedzy klinicznej; współpraca LfC z Katedrą i Kliniką Ortopedii i Traumatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Doświadczenie i umiejętności firmy LfC ponownie przyczyniły się znacząco do rozwoju wiedzy medyczno-klinicznej, tym razem w zakresie leczenia operacyjnego skoliozy idiopatycznej kręgosłupa. Zdefiniowane doświadczeniem i ścisłą współpracą z chirurgiem założenia doprowadziły do opracowania nowej metody badania, zbudowania złożonego, kontrolowanego komputerowo stanowiska badawczego. Współpraca bio-inżyniera i chirurga zaowocowała pogłębieniem wiedzy medycznej, przyczyniła się do powstania nowego instrumentarium, poszerzyła możliwości kliniczne i została przypieczętowana stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk medycznych.

Firma LfC od lat z zaangażowaniem bierze udział w rozwoju wiedzy związanej z chirurgią kręgosłupa. LfC współpracuje z wieloma wybitnymi ekspertami chirurgii, neuroortopedii, bioinżynierii i wielu innych dziedzin. Jednym z wyjątkowych przykładów efektywnej, dążącej do wytyczonego celu współpracy jest realizacja programu badawczego nad leczeniem operacyjnym skoliozy idiopatycznej realizowana z dr hab. Rafałem Pankowskim z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUM). Została ona uwieńczona habilitacją pt. „Badania kliniczne i doświadczalne nad derotacją bezpośrednią kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej”.

Doktor Rafał Pankowski z GUM-u pojawił się w LfC w lutym 2014r. Będąc współpracownikiem profesora Andrzeja Smoczyńskiego, z którym firma współpracowała od wielu lat, miał okazję dostrzec dążność do uczestnictwa rozwojowego i badawczego firmy LfC. Przedstawiony przez doktora Pankowskiego problem badawczy i propozycja współpracy badawczej zostały przedyskutowane i wstępnie zaakceptowane przez doktora L. Ciupika, prezesa LfC i współpracowników pionu badawczego.


Dyskusje dotyczące zakresu i formy współpracy badawczej potwierdzone uściskiem dłoni doktora L. Ciupika, prezesa LfC i doktora R. Pankowskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Medycznego

Plan i zakres badań doświadczalnych dzięki wzajemnej aktywności obu stron zostały wstępnie domówione. Zaproponowane przez LfC rozwiązanie dotyczące stanowiska badawczego i sposobu komputerowego zbierania i przetwarzania danych były poważnym postępem w dotychczasowej wiedzy. Atrakcyjność współpracy poparta wielkim entuzjazmem inicjatora badań spowodowały, że prezes L. Ciupik podjął decyzję, że projekt techniczny, budowa stanowiska, system zbierania danych i wdrożenie stanowiska do wysoce specyficznych badań klinicznych zostanie wykonany ze środków własnych LfC.

Kierownikiem i osobą wiodącą w części doświadczalno-klinicznej został dr R. Pankowski, natomiast ze strony LfC kierowanie projektem należało do dr L. Ciupika, przy znaczącym udziale w zakresie projektowo-kontrolnym mgr inż. Edwarda Słońskiego. Współpracę koordynowała dr Agnieszka Kierzkowska, z-ca dyrektora ds. badań w LfC.

Stanowisko badawcze zbudowane w LfC już we wrześniu 2014 zostało przetestowane w Zakładzie Patologii GUM. Sposób prowadzenia badań ze względu na materiał badawczy – kadawery wymagał zgody Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych. Zgoda ta obejmowała GUM, a także firmę LfC i współpracujący Instytut Bioinżynierii i Technologii Medycznych (IBeMT) z Zielonej Góry.


Prace laboratoryjne nad prototypem stanowiska badawczego oraz badania na kadawerach w Zakładzie Patologii

Podjęty wysiłek zaowocował kilkoma wystąpieniami na krajowych konferencjach naukowych m.in. podczas V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (23-25.10.2014r., Zakopane) czy konferencji naukowo-szkoleniowej PTChK (27-20.03.2015r., Kołobrzeg). Referaty te zostały dobrze ocenione przez środowisko chirurgii kręgosłupa. Otrzymane wyniki stały się również podstawą do ubiegania się o publikację w najważniejszych czasopismach branżowych. Artykuł w oparciu o prowadzone prace badawcze został zaakceptowany do publikacji i życzliwie przyjęty przez recenzentów Spine – najważniejszego wydawnictwa z zakresu chirurgii kręgosłupa.

Doniosłym momentem było nadanie 21 stycznia 2016r. przez Radę Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr R. Pankowskiemu tytułu dr hab. n. med. w związku z pracą habilitacyjną „Badania kliniczne i doświadczalne nad derotacją bezpośrednią kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej”. Jest to dowód uznania dla wytrwałości, zaangażowania i ciekawości poznawczej habilitanta. LfC cieszy się, że przedmiotowy projekt, współtworzony w zakresie badawczym w naszej firmie, został tak doceniony.


Udział firmy w realizowanych pracach jest kolejnym dowodem na aktywne uczestnictwo LfC w rozwoju wiedzy z zakresu spondyloimplantologii i umiejętności nawiązywania współpracy naukowej z ekspertami w całym kraju. Wspólne podejmowanie interesującego tematu i podjęcie trudu badawczego, także w kooperacji z wiodącymi ośrodkami naukowymi i medycznymi w całym kraju to od lat wizytówka firmy LfC. Każdy tego rodzaju sukces jest zachętą do dalszej współpracy i podejmowania kolejnych wyzwań badawczo-rozwojowych.


wstecz


Kontakt z nami

LfC Sp. z o.o.
PL 65-364 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 41
tel. +48 (0)68 321-92-00
e-mail: lfc@lfc.com.pl
Nota prawna